Explicații la Biblie

Acasă » Comentariu » 1 Regi

1 Regi

Cărţile 1 şi 2 Împăraţi cuprind o perioadă de decădere şi declin în istoria lui Israel. Ele încep cuîmpăratul David şi termină cu împăratul Babilonului. Debutează cu construcţia Templului şi se încheie cu distrugerea lui. Încep cu o perioadă de glorie şi se termină în dezastru spiritual şi robie naţională. Vremea împăraţilor aduce în atenţia noastră lucrarea profeţilor biblici. l Împăraţi setermină cu lucrarea lui Ilie, acestui om de excepţie care a fost trimis de Dumnezeu să întoarcă poporul Israel din idolatrie la credinţa cea adevărată.

Titlul:

În originalul ebraic, 1 şi 2 Împăraţi au format o singură carte. Traducătorii în limba greacă le-au despărţit în două pentru că textul grec era mai lung cu o treime şi sulurile de papirus pe carescriau ei erau limitate în lungime. Semnificaţia titlului este evidentă: aceste cărţi înregistrează evenimentele din timpul domniei împăratului Solomon şi ai celorlalţi împăraţi care sau succedat latronul lui Israel şi Iuda.

Autorul:

Stilul cărţii arată lucrarea unui singur autor, chiar dacă el a folosit şi informaţii din altecronici ale vremii (1 Împăraţi 11:41; 14:29). Tradiţia evreiască atribuie cărţile acestea profetului Ieremia. În orice caz, cărţile acestea au fost scrise înainte de distrugerea celui dintîi Templu.

Data:

Aproximativ 550 î.Cr. Cartea acopere o perioadă de 400 de ani de istorie înregistrînd creşterea şi descreşterea împărăţiei lui Israel.

Conţinutul cărţii:

În afară de timpul domniei lui Solomon, cartea 1 Împăraţi arată cum imediat după domnia lui Solomon, împărăţia sa divizat în alte două împărăţii: una în Nord continuînd să poarte numele de Israel şi una în sud cu numele de Iuda.

Împărăţia lui Israel cuprindea zece seminţii şi avea capitala la Samaria, în timp ce din împărăţia lui Iuda au făcut parte numai Iuda şi Beniamin, iar capitala sa aflat la Ierusalim. Pe tronul Samariei sau perindat 19 împăraţi din seminţii diferite. Ierusalimul a rămas credincios seminţiei lui David din care sau ridicat succesiv un număr de 20 deîmpăraţi.

Ca împărţire, 1 Împăraţi se prezintă de la sine. Cele 22 de capitole sînt aşezate în două secţiuni egale. Primele 11 capitole sînt consacrate celor 40 de ani de domnie ai lui Solomon, iar celelalte 11 acopere primii 80 de ani de existenţă separată a celor două împărăţii divizate.

Cuvinte cheia şi teme caracteristice:

Figura dominantă a cărţii 1 Împăraţi este împăratul Solomon. Personalitatea lui este ieşită din comun din trei puncte de vedere: ca înfăptuitor de istorie, ca influenţă asupra societăţii şi ca semnificaţie profetică mesianică.

Din punct de vedere istoric, Solomon reprezintă momentul de apogeu al monarhiei evreieşti. Domnia lui marchează culmea de abundenţă materială şi de cultură la care sa ridicat vreodată Israelul. Cine citeşte capitolele 9 şi 10 ale cărţii îşi dă repede seama că nivelul ajuns de Solomon astîrnit uimirea lumii de atunci.

Solomon a fost şi ultimul împărat care a domnit peste întreg Israelul. Singurul care va mai face acest lucru va fi Isus Christos, cînd se va întoarce să domnească ca fiu al lui David pe tronul Ierusalimului. 

Ca lider social, Solomon este una dintre cele mai copleşitoare prezenţe din cîte au existat vreodată. Înţelepciunea lui supernormală la făcut o celebritate admirată de toţi contemporanii. A alcătuit trei mii de proverbe pline de discernămînt şi de pricepere şi a compus o mie cinci cîntări care-l aşează în fruntea celor mai prolifici poeţi din toate timpurile. Prietenii şi duşmanii iau căzut în admiraţie şi sau grăbit să facă pace cu împărăţia lui. Abilitatea sa organizatorică şi administrativă a produs un salt de cîteva secole peste nivelul cunoscut în lumea şi civilizaţia de atunci. Capacitatealui afectivă şi emoţională a fost ieşită din comun (vezi Cîntarea Cîntărilor). Excesele lui maritale nu pot fi explicate decît dacă acceptăm acest punct de vedere. Atitudinea lui faţă de Dumnezeu este punctul fragil din întreaga lui constituţie. Bogăţia nemăsurată şi neîmpărţită cu săracii poporului, mulţimea nevestelor şi numărul mare de care de luptă sînt toate în contrast evident cu prevederile Legii date de Dumnezeu evreilor (Deut. 17:1617).

Deşi este elocvent şi înfocat în rugăciune, se observă la el o oarecare detaşare de Dumnezeu. Abundenţa la făcut ca încet, încet să se socotească dacă nu suficient în sine însuşi, cel puţin mai puţin dependent de ajutorul divin, în comparaţie cu modestia şi sentimentul de neputinţă pe care lam remarcat la tatăl său David, Solomon prezintă o siguranţă de sine şi o opulenţă carei îneacă spiritul. Gîndurile sale exprimate în cartea Eclesiastul nil prezintă drept un cunoscător plictisit al tuturor dimensiunilor vieţii umane. Blazarea lui este evidentă şi supărătoare.

Falimentul lui Solomon ca lider spiritual al poporului a demonstrat încă o dată incapacitatea omului căzut în păcat de a sta într-o poziţie de totală autoritate. Puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Nimeni n-a fost vreodată mai înţelept ca Solomon şi nimeni na avut la dispoziţia sa mai multe resurse materiale şi mai multă faimă. Falimentul lui este reprezentativ şi suficient pentru a explica falimentele noastre.

Apusul domniei lui Solomon prevesteşte furtuna care se apropie. Tîrîtă de iubire, inima lui îngăduie să se clădească în Ierusalim temple pentru toţi dumnezeii nevestelor lui. Chemoş, BaalPeor şi Moloh intră cu fast în cetate şi în inimile poporului. Israelul se prăbuşeşte iarăşi în idolatrie.

Dumnezeu îl trimite pe proorocul Ahia săi vestească lui Solomon pedeapsa. Nimeni nu va mai aduna după el tot poporul întro singură împărăţie. Zece seminţii vor trece sub stăpînirea unuislujitor de al său. Legămîntul Davidic însă va rămîne în picioare. David va avea mereu un urmaş pe scaunul său de domnie. Stăpînirea lui va fi însă limitata la seminţiile lui Iuda şi Beniamin.

Solomon este mult mai interesant şi mai important însă ca semnificaţie tipologică mesianică. Asemeni tatălui său David, el este unul dintre cele mai clare anticipări ale lucrării lui Isus Christos. Şi tot ca David, Solomon este un simbol pentru aspectul viitor al domniei lui Christos asupra lumii.

Există comentatori care văd în David aspectul domniei mesianice din timpul mileniului, iar în Solomon aspectul domniei din Noul Ierusalim de după mileniu. Asupra acestor detalii nu putem să zăbovim şi nici să ne pronunţăm în acest scurt studiu. Prin ce simbolizează domnia lui Solomon aspecte din împărăţia mesianică? Iată prin ce:

Mai îmtîi, domnia lui a fost un timp de pace şi odihnă. Solomon na scos sabia din teacă în anii săi de domnie.

În al doilea rînd, a fost o domnie caracterizată prin primatul înţelepciunii şi priceperii (1 Împăraţi 4şi 10).

În al treilea rînd a fost vorba despre bogăţie şi slavă – aşa cum nu mai fusese nicăieri şi niciodată.

În al patrulea rînd a fost o domnie care sa bucurat de faimă şi cinstire. Numele lui Solomon era renumit în toate împărăţiile contemporane.

În al cincilea rînd putem vorbi despre bucurie şi siguranţă. Iată ce putem citi în 1 Împăraţi 4:20,25:

„Iuda şi Israel erau în număr foarte mare… Ei mîncau şi se veseleau… au locuit în linişte fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon”.

Din vestirile profeţilor noi ştim că acestea sînt tocmai caracteristicile domniei mesianice viitoare alui Cristos asupra lumii. Va fi pace şi linişte:

„Nici un popor nu va mai scoate sabia împotrivaaltuia, şi nu vor mai învăţa războiul” (Isaia 2:4).

„Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi leva mîna un copilaş”. (Isaia 11:6). Va fi un timp de înţelepciune şi pricepere aşa cum na fostniciodată: „Pămîntul va fi plin de cunoştinţa Domnului ca fundul mării de apele care-l acopăr”(Isaia 11:9; Habacuc 2:14).

Va fi bogăţie şi slavă aşa cum na mai fost niciodată căci: „muntele (împărăţia) Casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte; se va înălţa deasupra dealurilor, şi toate neamurile se vor grămădi spre el” (Isaia 2:2; 11:10).

Va fi slavă şi cinstire aşa cum nici oîmpărăţie na avut vreodată pe faţa pămîntului:

„În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui” (Isaia 11:10).

În Împărăţia mesianică va fi bucurie şi siguranţă pentru toţi cei ce vor locui în ea. Profetul Mica scrie:

„Fiecare va locui sub viţa lui şi sub smochinul lui, şi nimeni nul va mai tulbura. Căci gura Domnului oştirilor a vorbit” (Mica 4:4).

Nu există nimic mai minunat decît studierea acestor pasaje care ne vorbesc despre Împărăţia Domnului Isus care stă gata să vină. Chiar şi numai o lectură fugară a lor ne face să spunem plini de dorinţă: „Vie împărăţia Ta!”

Mesajul peste veacuri:

 Nu este greu de loc să înţelegem ce vrea Dumnezeu să ne înveţe din cele întîmplate în cartea 1 Împăraţi. Textul care găzduieşte acest mesaj este 1 Împ. 11:11l3:

„Fiindcă ai făcut aşa, şi nai păzit legămîntul Meu şi legile Mele pe care ţi leam dat, voi rupe împărăţia de la tine şi o voi da slujitorului tău. Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, pentru tatăl tău David. Ci din mîna fiului tău o voi rupe. Nu voi rupe însă toată împărăţia; voi lăsa oseminţie fiului tău, din pricina robului Meu David, şi din pricina Ierusalimului pe care lam ales”.

Unde nu există ascultare, nu există viitor. Pentru cel semeţ, Dumnezeu nu păstrează nici un loc sub soare. Smeritul însă va rămîne pururi în harul dumnezeiesc şi Dumnezeu îi va asigura veşnicia.

Pentru cei ce doriți o privire de ansamblu asupra împăraților din Israel și Iuda, iată un tabel:

.

ÎMPĂRAŢII LUI ISRAEL

ÎMPĂRAŢII LUI ISRAEL ANI DE DOMNIE CARACTER RELAŢII CU IUDA DETRONAT DE ISTORIE
 1. IEROBOAM 22 Rău Război 1 Împăraţi 11:26—14:20 2 Cronici 9:29—13:22
 2. NADAB 2 Rău Război Baeşa 1 Împăraţi 15:25-28
 3. BAEŞA 24 Rău Război 1 Împăraţi 15:27—16:7 2 Cronici 6:1-6
 4. ELA 2 Beţiv Război Zimri 1 Împăraţi 16:8-10
 5. ZIMRI 7 zile Ucigaş Război Omri 1 Împăraţi 16:10-20
 6. OMRI 12 Foarte rău Război 1 Împăraţi 16:16-27
 7. AHAB 22 Extrem de rău Alianţă 1 Împăraţi 16:28—22:40 2 Cronici 18:1-34
 8. AHAZIA 2 Rău Pace 1 Împăraţi 22:40, 51-53 2 Împăraţi 1:1-17 2 Cronici 20:35-37
 9. IORAM 12 Rău Alianţă Iehu 2 Împăraţi 3:1-3; 9:14-25 2 Cronici 22:5-7
 10. IEHU 28 Rău Război 2 Împăraţi 9: 1—10:36 2 Cronici 22:7-12
 11. IOAHAZ 17 Rău Pace 2 Împăraţi 13:1-9
 12. IOAS 16 Rău Război 2 Împăraţi 13:10-25; 14:8-16 2 Cronici 25:17-24
 13. IEROBOAM 41 Rău Pace 2 Împăraţi 14:23-29
 14. ZAHARIA 6 luni Rău Pace Şalum 2 Împăraţi 15:8-12
 15. ŞALUM 1 lună Rău Pace Menahem 2 Împăraţi 15:13-15
 16. MENAHEM 10 Rău Pace 2 Împăraţi 15:16-22
 17. PECAHIA 2 Rău Pace Pecah 2 Împăraţi 15:23-26
 18. PECAH 20 Rău Război Osea 2 Împăraţi 15:27-31 2 Cronici 28:5-8
 19. OSEA 9 Rău Pace 2 Împăraţi 17:1-41

ÎMPĂRAŢII LUI IUDA

ÎMPĂRAŢII LUI IUDA VÎRSTA CÎND A ÎNCEPUT SĂ DOMNEASCĂ ANI DE DOMNIE CARACTER RELAŢII CU ISRAEL ISTORIE
1. ROBOAM 41 17 Rău Război 1 Împăraţi 12:1—14:31 2 Cronici 10:1—12:16
2. ABIAM 3 Rău Război 1 Împăraţi 15:1-8 2 Cronici 13:1-22
3. ASA 41 Bun Război 1 Împăraţi 15:9-24 2 Cronici 14:1—16:14
4. IOSAFAT 35 25 Bun Pace 1 Împăraţi 22:41-50 2 Cronici 17:1—20:37
5. IORAM 32 8 Rău Pace 2 Împăraţi 8:16-24 2 Cronici 21:1-20
6. AHAZIA 22 1 Rău Alianţă 2 Împăraţi 8:25-29; 9:27-29 2 Cronici 22:1-9
7. ATALIA (regină) 6 Rău Pace 2 Împăraţi 8:18; 25-28; 11:1-20 Cronici 22:1—23:21; 24:7
8. IOAS 40 Bun Pace 2 Împăraţi 11:1—12:21 2 Cronici 22:10—24:27
9. AMAŢIA 25 29 Bun Război 2 Împăraţi 14:1-14 2 Cronici 25:1-28
10. OZIA (Azaria) 16 52 Bun Pace 2 Împăraţi 15:1-7 2 Cronici 26:1-23
11. IOTAM 25 16 Bun Război 2 Împăraţi 15:32-38 2 Cronici 27:1-9
12. AHAZ 20 16 Rău Război 2 Împăraţi 16:1-20 2 Cronici 28:1-27
13. EZECHIA 25 29 Bun 2 Împăraţi 18:1—20:21 2 Cronici 29:1—32:33
14. MANASE 12 55 Rău 2 Împăraţi 21:1-18 2 Cronici 33:1-20
15. AMON 22 2 Rău 2 Împăraţi 21:19-23 2 Cronici 33:21-25
16. IOSIA 8 31 Bun 2 Împăraţi 22:1—23:30 2 Cronici 34:1—35:27
17. IOAHAZ 23 3 luni Rău 2 Împăraţi 23:31-33 2 Cronici 36:1-4
18. IOIACHIM 25 11 Rău 2 Împăraţi 23:34—24:5 2 Cronici 36:5-7
19. IOIACHIN 18 3 luni Rău 2 Împăraţi 24:6-16 2 Cronici 36:8-10
20. ZEDECHIA 21 11 Rău 2 Împăraţi 24:17—25:7 2 Cronici 36:11-21

2 comentarii

  1. […] Iosua – Judecători – Rut – 1 Samuel – 2 Samuel – 1 Regi – 2 Regi – 1 Cronici – 2 Cronici – Ezra – Neemia – […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Răspundem aici cererii uriașe de explicații la Biblie. Tipărite, aceste studii au fost vândute odată cu sutele de mii de exemplare ale “Bibliei cu explicații“ (aceasta poate fi comandată și azi de la Christian Aid Ministries, Ohio, USA – tel. 330-893-2428)

Tirajele foarte mari n-au reușit însă să satisfacă interesul generat de aceste studii și n-au ajuns nici pe departe “peste tot“. La solicitarea multora, le oferim pe acest blog, unde avem avantajul că le putem completa și îmbunătății continuu.

Preluați și folosiți parțial sau total.

No copyright! Just spread the Light!

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Alătură-te altor 7.545 de urmăritori

%d blogeri au apreciat: